Vilka restriktioner gäller nu för möten och konferenser?

Den här texten kommer från besöksnäringen branschorganisation Visita. Besök vista.se för eventuella uppdateringar.

Från och med den 1 juli 2021 har det skett vissa lättnader i nu gällande restriktioner. 
Lättnaderna – som sker genom ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 – innebär följande viktiga förändringar från och med den 1 juli.

Begränsningen av tillåten öppettid på serveringsställen upphävs helt
För närvarande gäller enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan kl. 22.30 och kl. 05.00. Efter kl. 22.30 får serveringsställen hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället (dvs. avhämtning/take away). Vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.

Folkhälsomyndighetens beslut innebär att föreskriften om att serveringsställen måste stänga viss tid helt upphör att gälla den 1 juli. Från och med det datumet gäller därmed ingen särskild begränsning i serveringsställenas öppettider. Detta innebär att serveringsställena på samma sätt som före restriktionernas införande kan återgå till att hålla öppet i den utsträckning som önskas och är möjlig, dock självklart med beaktande av begränsningar i serveringstider med mera som kan följa av meddelat serveringstillstånd för alkoholdrycker.


Åtta personer tillåts i ett sällskap inomhus på serveringsställen  
Folkhälsomyndighetens föreskrift om att det på serveringsställen får vara högst fyra personer i ett sällskap som sitter ned tillsammans ändras från och med den 1 juli till att det får vara högst åtta personer i ett sådant sällskap inomhus.

Bestämmelserna om att olika sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sällskap och att gäster ska sitta ned med mat och dryck gäller fortsatt.


Begränsningen av antalet personer i ett sällskap upphör att gälla på uteserveringar
Folkhälsomyndighetens föreskrift om att det på serveringsställen får vara högst fyra personer i ett sällskap som sitter ned tillsammans gäller för närvarande såväl vid servering inomhus som utomhus. Från och med den 1 juli upphävs begränsningen i storleken på sällskap helt på uteserveringar. Det finns därmed ingen begränsning av hur många i ett sällskap som får sitta ned tillsammans på uteserveringar från det datumet.

Bestämmelserna om att olika sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från varandra och att gäster ska sitta ned med mat och dryck gäller fortsatt även på uteserveringar.


Deltagartaket vid privata sammankomster höjs till 50
För närvarande gäller att den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller direkt eller indirekt upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare. Från och med den 1 juli höjs detta deltagartak till högst 50 deltagare.


Nya deltagarbegränsningar vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får enligt de nya bestämmelser i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 – som börjar gälla den 1 juli – högst uppgå till:

1. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus,

2. 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats,

3. 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus, och

4. 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.


Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, ska de aktuella deltagarbegränsningar som anges ovan gälla för varje sektion.

Härutöver gäller föreskrifter meddelade av Folkhälsomyndigheten vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Mässor undantas från deltagartak

Mässor kommer från och med den 1 juli inte att omfattas av deltagartaken vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För den som anordnar en mässa som utgör en offentlig tillställning ska i stället gälla att anordnaren ska:

1. begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen utomhus som anordnaren disponerar, på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,

2. utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som anordnaren disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och

3. se till att in- och utpassage till lokaler samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.


Polismyndighetens tillstånd

Det ska noteras att det fortfarande kan krävas tillstånd från eller anmälan till Polismyndigheten vid anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning – och då även på serveringsställen. De regeländringar som träder i kraft den 1 juli innebär inte att redan tillståndsgivna sammankomster och tillställningar som hålls den 1 juli eller senare per automatik får ha fler deltagare än vad som framgår av redan meddelade tillstånd. Om ett tillstånd innehåller en angiven begränsning av tillåtet antalet deltagare krävs en ny ansökan till och ett nytt beslut/tillstånd från Polismyndigheten för att fler deltagare ska vara tillåtet.

Vid frågor kring enskilda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar bör kontakt tas direkt med Polismyndigheten och/eller länsstyrelsen, som utövar tillsyn över de aktuella bestämmelserna.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att det i nuläget inte är möjligt att anordna dans på serveringsställen även om det handlar om slutna sällskap.

Bibi Rydbacken Marknadschef Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.